นาย ศุภมงคล ศรีสถาพร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง          4 พฤษภาคม 2561

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท  สาขาบริหารด้านวิศวกรรม  Brunel University

ประวัติการอบรม

  • การบัญชีเพื่อผู้บริหาร  (2559)
  • Leadership Development Program: คุณลักษณะและอุปนิสัยของผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูง  (2559)
  • Director Certification Program (DCP)  (2560)
  • Modernizing & Rebranding  (2560)
  • Intania Leadership Network  (2560)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

2554 – ก.พ.2560 :
– กรรมการ บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด
– กรรมการ บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด
– กรรมการ บริษัท เฉลิมนคร จำกัด
– กรรมการ บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

  • งานการพาณิชย์
  • งานบัญชีการเงิน
  • งานวิศวกรรมงานโครงการงานบำรุงรักษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ตนเอง :  ร้อยละ 4.72
คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี