นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

  • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  • งบการเงิน
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายละเอียด

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  • ราคาหลักทรัพย์
  • ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
  • เครื่องคำนวณการลงทุน
รายละเอียด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • การประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
รายละเอียด

ห้องข่าว :
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

เอกสารดาวน์โหลดนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

แบบ 56-1

งบการเงิน

เอกสารนำเสนอ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02-2330444-5 #
 e-mail@sapthip.com