โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก ประจำปี 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม และคณะกรรมการบริหารจัดการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสักฯ จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก ประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำวัดโบถส์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาไน ทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ตัว

โครงการในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการ

โดยนายกบุญเสริม สูงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและภารกิจหน้าที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสักของคณะกรรมการฯ

และโอกาสนี้ นายสมโภชน์ จงจัดกลาง ประมงจังหวัดลพบุรี ได้ให้แนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและคงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำป่าสักอันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชุมชน

โดยมีคุณหมอวัชระ รื่นอุดม สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล นายวินัย สินธุไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม นางสมจิตร ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวชุม นางวริศรา ศรีโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายประมาณ ศรีวิไล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. และนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวชุม ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ด้วย

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

#SAPTHIP
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

  • Date 20 มิถุนายน 2561
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects