โครงการสารปรับปรุงดินทรัพย์ยั่งยืนสู่ชุมชน ณ ผักแปลงใหญ่ตำบลท่ามะนาว

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งมอบสารปรับปรุงดินทรัพย์ยั่งยืนซึ่งมีส่วนผสมของกากมันสำปะหลังตากแห้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อทดลองใช้ปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านปุ๋ยบำรุงดิน ร่วมพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป

  • Date 12 กุมภาพันธ์ 2564
  • Tags โครงการด้านสังคม