การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2559

29 มกราคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2559 โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้ใช้น้ำร่วมกับผู้แทนจากบริษัทฯ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำป่าสัก ในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากท่านนายกประทิน ใจซื่อ นายกอบต.นิคมลำนารายณ์ ท่านนายกบุญเสริม สูงเจริญ นายกอบต.บัวชุม ท่านปลัดประมาณ ศรีวิไล ปลัดอบต.บัวชุม คุณบุญส่ง เกตุปั้น หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม ท่านผู้นำชุมชนและประชาชนผู้ใช้น้ำให้เกียรติเข้าร่วมด้วย

 

  • Date 29 มกราคม 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม