โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

16-17 มีนาคม 2559 ทรัพย์ทิพย์ร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Pre CSR-DIW)
โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  • Date 16 มีนาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม