โครงการพาชุมชนบ้านโค้งรถไฟ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง(ห้วยบง)

18 ตุลาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด นำชุมชนบ้านโค้งรถไฟ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและแนวทางการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนโดยพึ่งพาธรรมชาติ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครราชสีมา

#SAPTHIP
#พัฒนาความรู้เกษตรกรสู่ความยั่งยืน
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • Date 18 ตุลาคม 2560
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ