โครงการพบปะชุมชนในงานประชุมประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2558

เป็นโครงการลงพบปะชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้ชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานได้รับทราบ และร่วมรับฟังปัญหาจากชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบๆโรงงาน

  • Date 6 มีนาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม