โครงการพาผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง(ห้วยบง)เพื่อส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม

8 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด พาผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและแนวทางการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนโดยพึ่งพาธรรมชาติ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครราชสีมา

#SAPTHIP
#พัฒนาความรู้เกษตรกรสู่ความยั่งยืน
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • Date 8 พฤศจิกายน 2560
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ