สัมมนาปัญหาและความต้องการด้านพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

3 กุมภาพันธ์ 2559 ทรัพย์ทิพย์เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ #ปัญหาและความต้องการด้านพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความต้องการด้านความช่วยเหลือจากทางภาครัฐของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเชิงนโยบายในอนาคต จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 

  • Date 29 มีนาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม