ก.ค. 05

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสักประจำปี 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม และคณะกรรมการบริหารจัดการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสักฯ จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก ประจำปี 2561 ณ  ท่าน้ำวัดโบถส์  ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี  เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาไนทั้งสิ้น ประมาณ  50,000  ตัว  โดยได้รับเกียรติจากนายศรีชัย  ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล  เป็นประธานเปิดโครงการ และนายกบุญเสริม สูงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและภารกิจหน้าที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสักของคณะกรรมการฯและโอกาสนี้

นายสมโภชน์ จงจัดกลาง ประมงจังหวัดลพบุรี ได้ให้แนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและคงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำป่าสักอันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชุมชนโดยมีคุณหมอวัชระ รื่นอุดม สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล  นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล นายวินัย สินธุไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม นางสมจิตร ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวชุม นางวริศรา ศรีโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายประมาณ ศรีวิไล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. และนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวชุม  ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ด้วย